Veteriner Tıbbi Ürünlerin Pazarlama İzni:

Veteriner Tıbbi Ürün nedir?

Veteriner Tıbbi Ürün: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş etkin madde ihtiva eden ürünler ve veteriner biyolojik ürünlerdir.

Veteriner Tıbbi Ürünler piyasaya nasıl arz edilir?

Bir veteriner tıbbi ürünün ülkemizde piyasaya arz edilebilmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan pazarlama izni alınması ve bununla birlikte izin alan ürünler içinde ayrıca satış izni alınması gerekmektedir. Veteriner tıbbi ürünlere pazarlama izni verilmesi işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.
Pazarlama izni başvurusunda bulunabilmek için ilk aşama olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne belirtilen bilgi ve belgelerle başvurularak "İştigal İzni" alınması gerekmektedir. Gerekli belgelerle yapılan başvuru Bakanlıkça değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde İştigal İzin Belgesi düzenlenir.
İştigal İzin sahipleri aynı zamanda bir Pazarlama İzin Sorumlusu çalıştırmak ve bu kişi adına da Bakanlıktan "Pazarlama İzin Sorumlusu Belgesi" almak durumundadırlar. Bunun için yapılan başvurunun Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde Pazarlama İzin Sorumlusu Belgesi düzenlenir.

Pazarlama izni süreci:

Pazarlama izni almak üzere belirtilen belgelerle hazırlanan başvuru dosyası, idari belgeler açısından Genel Müdürlük tarafından ön incelemeye tabi tutularak değerlendirilir. Ön inceleme sonucunda uygun bulunan dosyalar, detaylı olarak değerlendirilmek üzere komisyona sevk edilir.

Başvuru dosyasında eksiklik veya uygunsuzluk bulunması halinde ise, durum başvuru sahibine, ön inceleme süresinden sonra en geç on beş gün içinde bildirilir. Başvuru sahibi ilk bildirimden itibaren, Bakanlıkta geçen süreler hariç, yüz yirmi gün içinde eksiklik veya uygunsuzlukları giderir. Süresi içerisinde eksiklik veya uygunsuzlukları giderilmeyen veya uygun bulunmayan dosyalar sahibine iade edilir.

Genel Müdürlükteki ön incelemesi neticesinde uygun bulunan başvuru, komisyona sevk edildiğinin başvuru sahibine bildirilmesini takip eden en fazla iki yüz on gün içinde sonuçlandırılır. Bu süreye ön incelemede geçen süre başvuru sahibine tanınan ek süre, ürünlerin analizi için geçen süre ve diğer kurum ve kuruşlardan görüş alınması için geçen süreler dâhil değildir.
Genel Müdürlük, başvurusu uygun görülen başvuru sahiplerine pazarlama iznini ve onaylı prospektüs ve/veya ambalaj etiket örneklerini verir.
İnceleme neticesinde, başvurunun uygun bulunmaması halinde ise başvuru reddedilir ve durum başvuru sahibine bildirilir. (Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik, RG 28152, 24 Aralık 2011) tıbbi olmayan veteriner ürünü bildirim

Veteriner tıbbi ürünlere ilişkin hizmet seçeneklerimiz:

Veteriner tıbbi ürün pazarlama izni dosyalarınız Uzman Veteriner Hekimimiz tarafından hazırlanmaktadır.
- İştigal izin belgesi başvurusu,
- Pazarlama izni sorumlusu,
- Pazarlama izni başvuru dosyası hazırlanması
- Pazarlama izni başvuru dosyası eksik belgenin hazırlanması.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Proje & Danışmanlık'la ulaşın...